Kinh nghiệm

Kinh nghiệm Nổi bật

risk management assessment business conceptual 1 scaled

Đánh giá Khung quản trị rủi ro

Một tập đoàn Xây dựng Bất động sản Nhà ở hàng đầu

photo diagrams graphs numerals table paper scaled

Hỗ trợ xây dựng báo cáo CSR và báo cáo PTBV

Một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông

esg environment social governance investment business concept women use computer analyze esg scaled

Hỗ trợ triển khai các khuyến nghị về Môi trường và Xã hội

Một Tập đoàn có trụ sở chính tại Singapore hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử các dược hóa phẩm

businessman use phone analyze environmental technology approaching global sustainable esg by clean energy power esg environmental social governance business strategy investing concept scaled

Cung cấp dịch vụ Chuyên gia tư vấn về ESG

Một ngân hàng hàng đầu niêm yết trên thị trường chứng khoán

standard quality control collage concept scaled

Hỗ trợ xây dựng báo cáo PTBV riêng

Một Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đô thị, Du lịch và Công nghiệp hàng đầu

standard quality control collage concept scaled

Hỗ trợ xây dựng báo cáo PTBV riêng

Một Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực ngành hàng công nghiệp

reviewing financial reports returning investment analysis scaled

Hỗ trợ xây dựng các chính sách nhằm nâng cao hiệu quả QTCT

Một doanh nghiệp niêm yết trong lĩnh vực sản xuất

reviewing financial reports returning investment analysis scaled

Tư vấn đánh giá thực tiễn công tác QTCT tại doanh nghiệp

Một doanh nghiệp đại chúng hoạt động trong lĩnh vực viễn thông có phạm vi toàn cầu

reviewing financial reports returning investment analysis scaled

Tư vấn, đánh giá, xây dựng lộ trình và khuyến nghị thực tế dựa trên khung ACGS nhằm hoàn thiện công tác QTCT

Một doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong lĩnh vực sản xuất

modern augmented reality technology with business information scaled

Hỗ trợ đánh giá tổng thể hệ thống QTRR

Một doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực xổ số

risk management icons virtual screen scaled

Hỗ trợ kiện toàn mô hình QTRR trong doanh nghiệp

Một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực ngành hàng công nghiệp

risk management icons virtual screen scaled

Hỗ trợ kiện toàn mô hình QTRR trong doanh nghiệp

Một doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ y sinh

man holding magnifying glass with graphs charts business analysis scaled

Hỗ trợ thiết lập bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty

Một doanh nghiệp có vốn nhà nước trong lĩnh vực xây dựng

reviewing financial reports returning investment analysis scaled

Hỗ trợ kiện toàn hệ thống quản trị nội bộ trong doanh nghiệp

Một tập đoàn kinh doanh và bán lẻ về thời trang

KHÁCH HÀNG

Các khách hàng của chúng tôi