Ông Nguyễn Trường Giang

  • 15 năm kinh nghiệm trong các dự án về môi trường, xã hội và an toàn tại VN và nước ngoài.
  • Kinh nghiệm làm chuyên gia gia thực hiện các báo cáo liên quan tới lĩnh vực môi trường, xã hội và ATLĐ (EIA/ESIA/EMP/ESMP), Đánh giá Thẩm định các hạng mục về môi trường và xã hội hỗ trợ các dự án mua bán Sát nhập (EDD/EHSDD/ESDD/ESGDD), lập kế hoạch Quản lý ATVSLĐ/Môi trường (EHSMP/EMP) và Kế hoạch Ứng cứu, Phản ứng khẩn cấp sự cố về môi trường và xã hội (EPRP).
  • Ông Giang từng đảm nhiệm công việc giám sát nhà thầu thực hiện các công tác MT-XH-ATLĐ, thực hiện các dịch vụ khảo sát về môi trường (Survey and Monitoring), khảo sát Đa dạng sinh học (biodiversity monitoring and survey) cho các Đánh giá Tác động môi trường xá hội (ESIA) liên quan đến lập báo cáo phát triển bền vững, giảm khí nhà kính
  • Thực hiện dự án lập các báo cáo, rà soát và đánh giá theo các chuẩn của IFC, WB, ADB, JBIC, JP Morgan, Gaw, Vina Capital và các Khách hàng tư nhân khác.
  • Kinh nghiệm trong công việc giám sát trực tiếp và hỗ trợ chủ đầu tư giám sát các yếu tố về MT-XH trong các dự án xây dựng công trình trên cạn, công trình cảng và các công trình năng lượng như điện mặt trời (solar power), thủy điện và điện gió…