Ông Nguyễn Viết Thịnh

MBA, FCCA, CIA, VNCPA
  • 24 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực quản trị công ty, kiểm toán nội bộ, hiệu quả tài chính, quản lý rủi ro, và báo cáo phát triển bền vững ở Việt Nam và trong khu vực.
  • 16 năm làm việc tại PwC với vai trò lãnh đạo nhóm dịch vụ Kiểm toán Nội bộ, Quản lý Rủi ro và Phát triển bền vững tại văn phòng Hà Nội với các khách hàng ở các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau như sản xuất ô tô, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ… Các dự án tư vấn bao gồm các nội dung: (i) hoàn thiện chức năng quản trị công ty và quản lý rủi ro; (ii) đánh giá mô hình và các quy định về quản lý rủi ro của doanh nghiệp theo các thông lệ tốt nhất làm cơ sở đề xuất lộ trình thu hẹp khoảng cách; và (iii) xây dựng phương pháp luận quản lý rủi ro theo khuôn khổ COSO.
  • Đã từng đảm trách vị trí Tổng Giám đốc Viện Thành viên Quản trị Việt Nam (VIOD), một trong các tổ chức tiên phong và chuyên nghiệp trong lĩnh vực về quản trị công ty, và phụ trách đánh giá thẻ điểm quản trị công ty ASEAN của VIOD (ACGS 2019, 2021).
  • Là diễn giả thường xuyên tại các sự kiện công chúng được tổ chức bởi các tổ chức chuyên nghiệp như PwC, VCCI, IFC, EU, ACCA, VACPA, CPA Australia,… về QTRR
  • Phụ trách/thành viên hội đồng giám khảo Cuộc Bình chọn các Doanh nghiệp Niêm yết do UBCK, HOSE, HNX, VIR và Dragon Capital tổ chức trong nhiều năm từ 2013 đến nay
  • Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, IIA Việt Nam
  • Thành viên Ủy ban Hội viên ACCA Việt Nam (MAC)