human using calculator audit business charts with words scaled

Dịch vụ tư vấn KTNB

Các doanh nghiệp niêm yết, các tổ chức ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán và các công ty nhà nước được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con cần phải thiết lập chức năng kiểm toán nội bộ theo qui định tại Việt Nam.

CGS hỗ trợ các doanh nghiệp một cách toàn diện để thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm toán nội bộ. Các dịch vụ cụ thể:

  • Thành lập chức năng kiểm toán nội bộ
  • Đánh giá toàn diện hoạt động kiểm toán nội bộ theo quy định của luật pháp và/hoặc theo chuẩn mực kiểm toán nội bộ quốc tế do Viện Kiểm toán viên Nội bộ (IIA) ban hành
  • Kiểm toán liên tục
  • Phân tích dữ liệu và đánh giá các rủi ro gian lận
  • Sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm toán nội bộ
  • Các dịch vụ khác

Thông tin chi tiết về các dịch vụ tư vấn xin liên hệ info@cgsvietnam.com