1

Bộ Quy tắc Quản trị Công ty Vương quốc Anh đặt ra các Nguyên tắc mà hội đồng quản trị nên áp dụng để đạt được mục tiêu, giá trị và sự thành công trong tương lai của công ty. Bộ Quy tắc quy định các tiêu chuẩn được kỳ vọng về thực hành tốt liên quan đến các vấn đề như lãnh đạo hội đồng quản trị và mục đích của công ty, phân chia trách nhiệm, cấu trúc hội đồng quản trị, lập kế hoạch kế nhiệm và đánh giá, kiểm toán, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và thù lao.

Bộ Quy tắc Quản trị Công ty 2018 đã được cập nhật vào tháng 1 năm 2024 sau một cuộc tham vấn kín tập trung vào một số thay đổi nhất định. Bộ Quy tắc 2024 sẽ áp dụng cho các công ty có năm tài chính bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, Điều khoản 29 sẽ áp dụng cho các năm tài chính bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2026. Bộ Quy tắc 2018 vẫn còn hiệu lực cho đến thời điểm này.

Bộ Quy tắc áp dụng cho các công ty niêm yết chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán London, bất kể công ty được thành lập ở đâu và sẽ được áp dụng từ ngày công ty được niêm yết chính thức.

Tìm hiểu thêm chi tiết tại đây

Nguồn: FRC UK

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*