CSRD Graphic 5 768x384 1

CSRD là luật của Liên minh Châu Âu (EU), có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 1 năm 2023, yêu cầu các doanh nghiệp EU—bao gồm các công ty con đủ tiêu chuẩn tại EU của các công ty ngoài EU—phải báo cáo về tác động môi trường và xã hội của các hoạt động kinh doanh của họ cũng như về tác động kinh doanh nỗ lực và sáng kiến ​​về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) của họ.

Mục tiêu của CRSD là cung cấp sự minh bạch giúp các nhà đầu tư, nhà phân tích, người tiêu dùng và các bên liên quan khác đánh giá tốt hơn hiệu quả hoạt động bền vững của các công ty EU cũng như các tác động và rủi ro kinh doanh liên quan. Được giới thiệu như một phần của Gói Tài chính Bền vững của Ủy ban Châu Âu, CSRD mở rộng đáng kể phạm vi, các công bố về tính bền vững và các yêu cầu báo cáo của người tiền nhiệm, Chỉ thị Báo cáo Phi Tài chính (NFRD).

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây

Nguồn: IBM

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*