esg icon concept use laptop analyze esg environmental social governance sustainable ethical business network connection businessman pressing button screen scaled

Theo báo cáo ngày 1/6/2023 từ PwC, một cuộc khảo sát của Cục Thống kê Quốc gia của Cơ quan Thống kê và lập kế hoạch chiến lược và cải cách của Cộng hòa Kazakhstan Quốc gia đã chỉ ra rằng mặc dù chương trình nghị sự ESG có mức độ liên quan cao trong cộng đồng toàn cầu và sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với các vấn đề phát triển bền vững, nhưng 87,7% công ty Kazakhstan không quen thuộc với các tiêu chí ESG.

Rủi ro và cơ hội ESG ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tài chính, mục tiêu chiến lược và các khía cạnh khác của kinh doanh hiện đại. Các công ty hàng đầu trong thông lệ quốc tế đặc biệt quan tâm đến các khía cạnh của ESG, nhận thức được mối quan hệ giữa chúng và sự thành công lâu dài của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị và Thư ký doanh nghiệp của các công ty lớn ở Kazakhstan hiểu tầm quan trọng của việc tăng cường tập trung vào các vấn đề ESG và đảm bảo quản lý hiệu quả các chương trình nghị sự về ESG của Hội đồng quản trị và các cuộc họp Ban Điều hành.

Những thách thức về ESG mà các công ty phải đối mặt rất khác nhau tùy theo mức độ trưởng thành của ngành và công ty, nhưng có một số vấn đề nhất định cần được tính đến khi quản lý chương trình nghị sự về ESG. Ấn phẩm trình bày những định hướng chính cho việc thực hiện ESG trong phạm vi giám sát của Hội đồng quản trị và các khuyến nghị nhằm cải thiện công tác quản trị doanh nghiệp đối với các vấn đề ESG tại các công ty.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây

Nguồn: PwC

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*