Screenshot 883 Copy

Các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của G20/OECD có vai trò quan trọng thông qua việc cung cấp hướng dẫn giúp các nhà hoạch định chính sách đánh giá và cải thiện khuôn khổ pháp lý, quy định và thể chế về quản trị doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ niềm tin và tính liêm chính của thị trường, hiệu quả kinh tế, tăng trưởng bền vững. và ổn định tài chính.

Mới đây, một ấn bản mới và sửa đổi của Nguyên tắc đã được ban hành phản ánh mong muốn mạnh mẽ của tất cả các Thành viên OECD và G20 là thấy các Nguyên tắc đưa ra hướng dẫn về tính bền vững và khả năng phục hồi của các công ty

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây

Nguồn: OECD

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*