image 20231020150652 4

Ngày 19/10/2023, tại Trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã diễn ra Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác lần thứ 2 giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực, góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển hiệu quả và bền vững.

Trong nội dung ký kết lần này, hai Bên sẽ nắm bắt, tận dụng những cơ hội hợp tác để tổ chức các hội nghị, hội thảo và diễn đàn thảo luận, đồng thời, tìm hiểu những cơ hội chia sẻ các nguồn lực chuyên môn và kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực mà cả hai Bên cùng quan tâm. Bên cạnh đó, hai Bên sẽ tìm hiểu những cơ hội phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ của UBCKNN, các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Công ty đại chúng, Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ về các chủ đề như tài chính, kế toán, quản trị doanh nghiệp, đạo đức và tính chuyên nghiệp.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây

Nguồn: SSC

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*