Bà Nguyễn Thị Hải Yến

  • 12 năm kinh nghiệm trong kiểm toán nội bộ và tư vấn lĩnh vực Tài chính ngân hàng; Tín dụng; Thương mại và Dịch vụ; Tài chính vi mô; Kinh tế tập thể; Sản xuất Nông nghiệp; Vận tải, …
  • Kinh nghiệm tư vấn Phát triển bền vững cho các Tổ chức tín dụng, Công ty sản xuất và Thương mại. Thành viên tư vấn xây dựng nội dung Kiểm toán Hợp tác xã tại Luật Hợp tác xã 17/2023/QH15
  • Diễn giả về các chủ đề Quản trị doanh nghiệp, Quản lý rủi ro, Kiểm toán tại các hội thảo cho các cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Lào, Liên đoàn Hợp tác xã Thái Lan, …
  • Bà Yến cũng đồng thời là thành viên soạn thảo Sổ tay Kế toán Hợp tác xã ban hành bởi Liên đoàn Hợp tác xã Raiffeisen CHLB Đức phối hợp cùng Cục Quản lý, Giám sát Kế toán, Kiểm toán - Bộ Tài chính
  • Bà Yến có nhiều kinh nghiệm quản lý dự án và điều phối tại các tổ chức Phi Chính phủ và cũng là đồng tác giả một số bài viết nghiên cứu khoa học liên quan đến Mô hình kiểm toán, Chuyển đổi số trong kế toán