world environment earth day concept with glass globe generative ai scaled

Phát triển bền vững (ESG)

Theo các nghiên cứu mới nhất về giá trị doanh nghiệp của Ocean Tomo, 90% giá trị của doanh nghiệp thuộc S&P 500 là các tài sản vô hình mà nổi lên trong thời gian gần đây là các vấn đề liên quan đến quản trị, môi trường và xã hội. Các doanh nghiệp ngày càng chịu sức ép của các bên có lợi ích liên quan (nhà đầu tư, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, cộng đồng, chính phủ…) không những đảm bảo lợi ích kinh tế mà còn đảm bảo các giá trị về môi trường và xã hội được bảo vệ.

CGS Việt Nam cung cấp các giải pháp tư vấn toàn diện về các vấn đề ESG mà doanh nghiệp có thể sẽ gặp phải.

  • Đánh giá mức độ sẵn sàng về ESG
  • Hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển bền vững
  • Hỗ trợ xây dựng khung ESG tích hợp
  • Đánh giá và quản lý các rủi ro ESG
  • Xây dựng hệ thống giám sát/quản trị ESG
  • Hỗ trợ lập báo cáo phát triển bền vững/báo cáo ESG theo các thông lệ quốc tế
  • Xác định các chỉ số đo lường ESG và xây dựng hệ thống thông tin ESG

Thông tin chi tiết về các dịch vụ tư vấn xin liên hệ info@cgsvietnam.com