risk management assessment business 1 scaled

Dịch vụ tư vấn về quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ

Một doanh nghiệp hiệu quả cần xây dựng được một hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ đáp ứng được các yêu cầu về quản trị. CGS Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua:

  • Đánh giá một cách toàn diện về hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ
  • Xây dựng khung quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ
  • Các dịch vụ khác

Thông tin chi tiết về các dịch vụ tư vấn xin liên hệ info@cgsvietnam.com