business hands working with papers colorful map with paint splatters wall background scaled

Dịch vụ tư vấn Quản trị Công ty

Theo báo cáo đánh giá về quản trị công ty của Việt Nam trong khuôn khổ dự án Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2021 (ACGS 2021), Việt Nam xếp thứ 6/6 quốc gia ASEAN tham gia dự án. Mặc dù đã cải thiện tổng điểm đánh giá (theo tỷ lệ %) từ 42% năm 2019 lên 45,4% năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề cần phải cải thiện về quản trị công ty.

CGS Việt Nam cung cấp các giải pháp tư vấn toàn diện về các vấn đề quản trị công ty mà doanh nghiệp có thể sẽ gặp phải.

 • Đánh giá hiện trạng quản trị công ty theo các bộ tiêu chí khác nhau: OECD, ACGS, Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất của Việt Nam…
 • Tư vấn nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đổng quản trị:
 • Thành phần và cơ cấu HĐQT
 • Thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị như Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban Quản lý Rủi ro, Ủy ban ESG…
 • Nâng cao hiệu quả của các cuộc họp HĐQT
 • Tư vấn thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của thư ký công ty
 • Tư vấn đánh giá hội đồng quản trị
 • Tư vấn quản lý xung đột lợi ích
 • Tư vấn xây dựng hệ thống cảnh báo sai phạm (Whistleblowing)
 • Hỗ trợ xây dựng điều lệ, chính sách và các quy trình quản trị
 • Các dịch vụ khác

Thông tin chi tiết về các dịch vụ tư vấn xin liên hệ info@cgsvietnam.com