human typing computer keyboard audit business charts with words scaled

Tổ chức kiểm toán nội bộ (The Internal Audit Foundation) thuộc Viện Kiểm toán nội bộ (The Institute of Internal Auditors – The IIA) công bố loạt báo cáo về Các rủi ro toàn cầu (Global Risk in Focus) dựa trên kết quả khảo sát những rủi ro lớn nhất ảnh hưởng đến từng khu vực địa lý từ các nhà lãnh đạo kiểm toán nội bộ trên toàn thế giới. Báo cáo cung cấp những nghiên cứu thực tế và dữ liệu để giúp các kiểm toán viên nội bộ và các bên liên quan hiểu được bối cảnh rủi ro hiện tại, làm cơ sở lập kế hoạch kiểm toán nội bộ cho những năm tiếp theo. Những phát hiện chính được nêu trong Báo cáo này bao gồm:

1. 5 rủi ro hàng đầu đang ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp gồm: an ninh mạng (73%), vốn nhân lực (51%), khả năng hoạt động kinh doanh liên tục (47%), thay đổi trong quy định pháp lý (39%) và gián đoạn kỹ thuật số (34%)

2. Trong 3 năm tới, mức độ rủi ro sẽ tăng đáng kể do gián đoạn kỹ thuật số (34% đến 55%) và biến đổi khí hậu (19% đến 39%)

3. 3 rủi ro hàng đầu tại khu vực Bắc Mỹ là an ninh mạng (85%), vốn nhân lực (65%) và thay đổi trong quy định pháp lý (43%)

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây

Nguồn: The IIA

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*