J47IQNY3URI35LVT7SPAKKQDXA scaled

Vào ngày 14/10/2023, Reuters đã đăng tải một bài báo, trong đó chỉ ra rằng các nhà lập pháp tại EU đang kêu gọi ủng hộ đề xuất giảm mức độ bắt buộc đối với việc công bố thông tin về PTBV của khoảng 50.000 công ty. Kiến nghị này cho rằng những công bố do Ủy ban Châu Âu đề xuất ra đã đặt ra “gánh nặng hành chính” cho các công ty và đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến kế hoạch cắt giảm chế độ quan liêu và các nghĩa vụ báo cáo do ban điều hành liên minh Châu Âu đặt ra.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây

Nguồn: Reuters

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*