ed750b30

Ngày 11/09/2023, G20/OECD đã cho ra mắt Nguyên tắc Quản trị Công ty của G20/OECD, cung cấp hướng dẫn giúp các nhà hoạch định chính sách đánh giá và cải thiện khuôn khổ pháp lý, quy định và thể chế về quản trị doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ niềm tin và tính toàn vẹn của thị trường, hiệu quả kinh tế, tăng trưởng bền vững và ổn định tài chính

Họ xác định các yếu tố then chốt tạo nên khuôn khổ quản trị doanh nghiệp hợp lý và đưa ra hướng dẫn thực tế để thực hiện ở cấp quốc gia. Bộ Nguyên tắc cũng cung cấp hướng dẫn cho các sàn giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư, tập đoàn và những đối tượng khác có vai trò trong việc phát triển quản trị doanh nghiệp tốt.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây

Nguồn: OECD

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*