Ông Hoàng Đức Hùng

VNCPA, CPA Aust, CIA, FCCA, CFBA, BEcon, MBA
  • 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và kiểm toán tại Đông Nam Á, Australia, Hoa Kỳ và là nhà tư vấn chính của một số dự án của Chính phủ được tài trợ bởi các nhà tài trợ quốc tế xây dựng khung pháp lý cho quản trị công ty tại Việt Nam như Nghị Định 61 về Giám sát Tài chính Doanh nghiệp Nhà nước, Nghị định 05 về Kiểm toán Nội bộ v.v. cũng như các dự án nâng cao năng lực quản trị của các tập đoàn và tổng công ty trong quá trình cổ phần hóa.
  • Là lãnh đạo dự án và nhà tư vấn chính trong nhiều dự án cung cấp dịch vụ Quản trị Công ty, Quản lý và Chuyển đổi doanh nghiệp, Tái cấu trúc công ty, Quản trị doanh nghiệp, Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro cho các công ty và tập đoàn.
  • Là Chủ tịch Institute of Internal Auditors Vietnam (Viện Kiểm toán viên Nội bộ Quốc tế tại Việt Nam – IIA Việt Nam) 2022-2027.
  • Là thành viên Hội đồng Sáng kiến Quản trị Công ty (VCGI), thành viên sáng lập và thành viên Hội đồng Chuyên môn Viện Quản trị Công ty (VIOD), tham gia góp ý hoàn thiện Bộ Nguyên Tắc Quản trị Công ty (CG Code) 2018, Luật Chứng khoán sửa đổi 2019, phụ trách xây dựng và đánh giá bộ tiêu chí VNSI 2017-2020, là thành viên Ban Giám khảo Giải thướng Báo cáo Phát triển Bền vững VLCA 2021-2022, là thành viên tổ thẩm định Doanh nhân Tiêu biểu toàn quốc 2022.